Preventie adviseur

Corporate

Jobomschrijving

De Preventieadviseur (Safety Advisor) plant en stuurt mee organisatie-brede veiligheidsprogramma's om een veilige, gezonde en ongevalsvrije werkplek te garanderen voor onze werknemers op onze terminals en werkplekken in Antwerpen (Noordzee Terminal, Europa Terminal, MPET en het hoofdkantoor).

Rol

Je geeft mee vorm aan het huidige veiligheidsbeleid waarbij bestaande structuren verdere en gedetailleerde invulling nodig hebben, en doet dit samen met je collega-preventieadviseurs. Je rapporteert aan de Manager Health & Safety en maakt deel uit  van het preventie-team van ATS.

Adviserende & informatieve taken omvatten oa:

 • Adviezen geven voor de ontwikkeling van het welzijnsbeleid om tot een volwaardig dynamisch risicobeheersysteem te komen,  onder meer door het opvolgen en invullen van het GPP & JAP en het uitvoeren van RIE’s
 • Inspelen op risicovolle situaties door mee creatieve en innovatieve preventiemaatregelen voor te stellen 
 • Adviserend optreden binnen de gegeven regelgeving t.a.v. de hiërarchische lijn en de werknemers om een coherente, effectieve en efficiënte toepassing van welzijn op het werk te verkrijgen, voorkoming van arbeidsongevallen, risicobeheersing, overleg en vorming te verzekeren
 • Vanuit de eigen deskundigheid, optreden als onafhankelijk adviseur naar werknemer en werkgever.
 • Adviseren van de hiërarchische lijn bij het inventariseren, analyseren en evalueren van risico’s met het oog op het beheren ervan
 • Adviseren bij de keuze, de aankoop, het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en van individuele en collectieve beschermingsmiddelen
 • Opmaken van  veiligheidsinstructies of adviseren bij het opmaken ervan.
 • Opstellen van arbeidsmiddelen in/uit dienst ( opmaak indiensstellingsverslagen)
 • Toezien  op de naleving van de veiligheidsaspecten bij indienststelling van arbeidsmiddelen
 • Motiveren van  de werknemers in het kader van het preventiebeleid, wijzen op vorming- en opleidingsmogelijkheden
 • Adviseren en toezicht houden  bij brandpreventie
 • Inspelen op risicovolle situaties door mee creatieve en innovatieve preventiemaatregelen voor te stellen
 • Regelmatig rondgangen maken in de technische werkplaatsen en / of operaties en contact houden met de mensen op de werkvloer; opvolgen van werken met derden, indienststelling hulpmiddelen & werkmiddelen, …
 • Voorstellen doen vanuit de dagelijkse ervaringen, bevindingen, observaties ter plaatse inzake welzijn op het werk en risicobeheersing, teneinde suggesties en ideeën aan te brengen die nuttig zijn voor het beleid
 • Voorstellen doen  inzake prioritaire acties
 • Onderzoeken van arbeidsongevallen en formuleren van voorstellen ter voorkoming van arbeidsongevallen
 • De hiërarchische lijn in staat stellen om welzijn op het werk en risicobeheersing toe te passen door advies, informatie en begeleiding, zodat het beleid actief wordt gedragen en iedereen op een gepaste wijze omgaat met risico’s en/of noodsituaties

Operationele taken omvatten o.a.:

 • Verrichten van systematische onderzoeken op de arbeidsplaats, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, hetzij binnen de kortst mogelijke tijd na een aanvraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers
 • Werkposten onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico’s of nieuwe risico’s
 • Ten minste éénmaal per jaar een grondig onderzoek verrichten van alle arbeidsplaatsen en van alle werkposten
 • Onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan in overleg en samenwerking met de hiërarchische lijn en met CEPA. Betrokkenheid bij het onderzoek en formuleren van maatregelen (opmaken verslagen, inventariseren werkposten & risico’s, begeleiding rondgang bedrijfsartsen, controle aannemers, …)
 • De nuttige, nodige en pertinente onderzoeken verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers;
 • Zelf analyses of controles uitvoeren (of doen uitvoeren) conform de wetgeving
 • In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de hiërarchische lijn beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen
 • Projectmatig samenwerken en overleggen met de preventieadviseurs binnen de preventieafdeling van ATS.
 • Gestructureerd samenwerken met de technisch-operationele veiligheidsmensen.

Profiel

Opleiding:          Bachelor of gelijkwaardig door ervaring; Preventieadviseur Niveau II,  met mogelijkheid tot het behalen van Niveau I.

Kennis:

 • Voldoende ervaring als Preventieadviseur niveau II, Bij voorkeur ervaring in een operationele en/of technische werkomgeving
 • Grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid en preventie op het werk, ARAB, AREI, Codex;
 • Technische kennis en inzicht in risicobeheer
 • Vertrouwd met interne en externe audits en het beheer van HSE management systemen ISO 45001;VCA;…
 • Goed inzicht in de administratieve procedures m.b.t. het vakgebied
 • Goede kennis van MS Office (Word/Excel/Powerpoint/Visio/powerBi)

Talen:   Nederlands – Engels

Competenties:

 • Verantwoordelijkheidzin
 • Sterk in verbale en schriftelijke communicatie
 • Correct uitdrukkingsvermogen, kunnen onderhandelen en overleggen, diplomatisch optreden
 • Servicegericht en klantvriendelijk op een assertieve manier
 • Administratief aangelegd
 • Proactief/zelfstarter, zelf zaken oppikken en initiëren zonder expliciete opdracht
 • Comfortabel met multi-taskingLoyaliteit en discretie (t.o.v. de organisatie, collega’s en derden)
 • Onderzoekende ingesteldheid
 • Bereidheid tot permanente bijscholing en actualisering

We offer

Bedrijf

Contract

 • Onbepaalde duur

Werkervaring

 • Eerste werkervaring in gelijkaardige functie

Plaats van tewerkstelling

 • Container terminals PSA groep

Rijbewijs

 • B